Christendom
English: Christianity

 • icoon van jezus als pantocrator, mozaïek uit het hosios loukas klooster in boeotië, griekenland. vroege 11de eeuw
  deel van een christendom
  christendom
  pijlers

  jezus christus · christelijke theologie · apostelen · koninkrijk · evangelie ·
  christelijke gemeenschap: parochie of gemeente

  bijbel

  oude testament · nieuwe testament · boeken · canon · canonvorming van het nieuwe testament · apocriefen van het oude testament · apocriefen van het nieuwe testament · septuagint · tien geboden · geboorte · dood en wederopstanding · bergrede · bijbelvertaling

  christelijke feesten

  kerst(mis) · goede week · pasen · hemelvaart · pinksteren

  christelijke theologie

  drie-eenheid (vader, zoon, heilige geest) · theologie · apologetiek · schepping · zondeval · wet · verlossing · aanbidding · kerk · sacramenten

  geschiedenis en tradities

  eerste christenen · algemene geschiedenis van het christendom · concilies · geloofsbelijdenis · marcionisme · christelijk kloosterwezen · missie · grote schisma · kruistochten · reformatie · grote geloofsafvallen · opwekking · restaurationisme · thomisme · congregationalisme

  onderwerpen

  bewegingen · denominaties · oecumene · homilie/preek · gebed · christelijke muziek · kerkmuziek · kerkgebouw · liturgie · kalender · symboliek · kritiek

  belangrijke personen

  jezus · paulus · petrus · kerkvaders · heiligen · constantijn · athanasius · augustinus · anselmus · aquino · palamas · luther · calvijn · arius · marcion van sinope · paus

  portaal  portaalicoon  christendom

  het christendom is een religie gebaseerd op de leer (het evangelie) en het leven van jezus zoals beschreven in het nieuwe testament, het tweede gedeelte van de bijbel, het heilige boek van de christenen. centraal staan jezus' onderwijzing en handelen, zijn kruisdood en zijn opstanding uit het graf. het eerste gedeelte van de christelijke bijbel, het oude testament (hebreeuws: tenach), wordt door het christendom als voorloper en aankondiging van het tweede en belangrijkste gedeelte, het nieuwe testament ('getuigenis') gezien.

  christenen belijden het geloof in één god, het christendom is dus een monotheïstische godsdienst, net als het jodendom en de islam. deze drie religies worden samen ook wel de abrahamitische godsdiensten genoemd, naar de gezamenlijke aartsvader, abraham. de christenen geloven daarnaast dat jezus de zoon van god is en de messias (hebreeuws; in het grieks christos) die voorspeld en aangekondigd werd in het oude testament. het christendom is een wereldgodsdienst. de term christenen voor aanhangers van het christelijk geloof werd voor het eerst gebruikt in antiochië,[1] en is gebaseerd op het feit dat het geloof in jezus christus centraal staat in het christendom.

  in de loop der tijd zijn binnen het christendom een ‘westerse’ en een ‘oosterse’ traditie ontstaan. tot de westerse traditie behoren het rooms-katholicisme en het daaruit ontstane protestantisme. tot de oosterse traditie behoren enerzijds de oriëntaals-orthodoxe kerken die afstand namen van het concilie van chalcedon (451), de oosters-orthodoxe kerken, die ontstaan zijn na het schisma van 1054 en die theologisch nauwelijks afwijken van het rooms-katholicisme, en de oosters-katholieke kerken, die geünieerd zijn met rome. al deze tradities onderschrijven de canones van het concilie van nicea.

 • geloofsinhoud
 • geschiedenis
 • christendom vandaag
 • vergelijking met andere godsdiensten
 • christendom en vervolging
 • kritiek op het christendom
 • zie ook
 • externe link

Icoon van Jezus als Pantocrator, mozaïek uit het Hosios Loukas klooster in Boeotië, Griekenland. Vroege 11de eeuw
Deel van een christendom
Christendom
Pijlers
Christelijke feesten

Portaal  Portaalicoon  Christendom

Het christendom is een religie gebaseerd op de leer (het evangelie) en het leven van Jezus zoals beschreven in het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte van de Bijbel, het heilige boek van de christenen. Centraal staan Jezus' onderwijzing en handelen, zijn kruisdood en zijn opstanding uit het graf. Het eerste gedeelte van de christelijke Bijbel, het Oude Testament (Hebreeuws: Tenach), wordt door het christendom als voorloper en aankondiging van het tweede en belangrijkste gedeelte, het Nieuwe Testament ('getuigenis') gezien.

Christenen belijden het geloof in één God, het christendom is dus een monotheïstische godsdienst, net als het jodendom en de islam. Deze drie religies worden samen ook wel de abrahamitische godsdiensten genoemd, naar de gezamenlijke aartsvader, Abraham. De christenen geloven daarnaast dat Jezus de zoon van God is en de messias (Hebreeuws; in het Grieks christos) die voorspeld en aangekondigd werd in het Oude Testament. Het christendom is een wereldgodsdienst. De term christenen voor aanhangers van het christelijk geloof werd voor het eerst gebruikt in Antiochië,[1] en is gebaseerd op het feit dat het geloof in Jezus Christus centraal staat in het christendom.

In de loop der tijd zijn binnen het christendom een ‘westerse’ en een ‘oosterse’ traditie ontstaan. Tot de westerse traditie behoren het rooms-katholicisme en het daaruit ontstane protestantisme. Tot de oosterse traditie behoren enerzijds de oriëntaals-orthodoxe kerken die afstand namen van het Concilie van Chalcedon (451), de oosters-orthodoxe kerken, die ontstaan zijn na het schisma van 1054 en die theologisch nauwelijks afwijken van het rooms-katholicisme, en de oosters-katholieke kerken, die geünieerd zijn met Rome. Al deze tradities onderschrijven de canones van het Concilie van Nicea.