Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

Niveaus in het
voortgezet onderwijs
in Nederland
Praktijkonderwijs

vmbo

lwoo
Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Gemengde leerweg
mavo)

havo
vwo

Atheneum
Gymnasium
Portaal  Portaalicoon  Onderwijs

De school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (afgekort mavo) is een Nederlandse schoolsoort, volgens artikel 9 van de Wet op het voortgezet onderwijs, die werd ingevoerd in 1968, in de wandelgangen de Mammoetwet genoemd. Deze schoolsoort is de opvolger van de mulo, of ulo. Mavo 3 voor ulo (uitgebreid lager onderwijs) en mavo 4 voor mulo (meervoudig uitgebreid lager onderwijs). Sinds 1999 is de mavo opgegaan in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), waarbij het onderwijs wordt aangeboden als de theoretische leerweg. Een recente ontwikkeling is dat de naam vmbo bij sommige scholengemeenschappen weer wordt veranderd in mavo, om het te onderscheiden van het 'gewone' vmbo, dat vaak geen positief imago heeft.
Scholen die zelfstandig bleven en die uitsluitend middelbaar algemeen voortgezet onderwijs verzorgen, worden aangeduid met categoriale mavo, maar zijn officieel gewoon vmbo's waar enkel de theoretische leerweg wordt aangeboden.

In Caribisch Nederland is de mavo naar Europees-Nederlands model op 1 augustus 2011 heringevoerd (artikel 15 van de Wet voortgezet onderwijs BES). De mavo en het vbo (samen vmbo genoemd) vervangen het Antilliaanse vsbo (voorbereidend secundair beroepsonderwijs) dat in 2002 de mavo en het bvo (beroepsvoorbereidend onderwijs) verving.

Opzet vanaf schooljaar 1999-2000

De opleiding duurde vier jaar en was bedoeld voor leerlingen van 12 tot 16 jaar. De mavo bereidt op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) voor en omvat mede algemene vorming.

De opleiding heeft een onderbouw en een bovenbouw. In de bovenbouw, het derde en vierde leerjaar, geldt voor de theoretische leerweg een aantal sectoren:

 • techniek;
 • zorg en welzijn;
 • economie;
 • landbouw;
 • Horeca Toerisme en Voeding (HTV)/Consumptief Breed
 • sector breed (met doorstroommogelijkheden naar de havo).

Het onderwijs in de theoretische leerweg bestaat voor elke sector uit:

 • een gemeenschappelijk deel, dat voor alle sectoren gelijk is;
 • een sectordeel, dat kenmerkend is voor die sector;
 • een vrij deel, dat bestaat uit door de leerling te kiezen vakken en andere programma-onderdelen.

Het gemeenschappelijk deel van de theoretische leerweg omvat:

 • Nederlandse taal;
 • Engelse taal;
 • maatschappijleer;
 • lichamelijke opvoeding;
 • ten minste een van de vakken behorende tot de beeldende vorming, muziek, dans of drama.

Het sectordeel van de theoretische leerweg omvat wat betreft:

 • de sector techniek: wiskunde en natuur- en scheikunde I;
 • de sector zorg en welzijn: biologie en, ter keuze van de leerling, wiskunde, maatschappijleer II, geschiedenis en staatsinrichting, of aardrijkskunde, met dien verstande dat de school mag bepalen welke van de laatste drie vakken wordt of worden aangeboden;
 • de sector economie: economie en, ter keuze van de leerling, wiskunde, Franse taal of Duitse taal;
 • de sector landbouw: wiskunde en, ter keuze van de leerling, biologie of natuur- en scheikunde I.

Het vrije deel van de theoretische leerweg

 • omvat door de leerling te kiezen vakken als hiervoor genoemd;
 • kan omvatten natuur- en scheikunde II, Spaanse taal, Turkse taal, Arabische taal, vakken behorende tot de beeldende vorming, muziek, dans, drama, Friese taal en cultuur en lichamelijke opvoeding, door de leerling te kiezen, en kan nog andere vakken en programma-onderdelen bevatten.