Wikipedia:Verifieerbaarheid | levende personen

Levende personen

Extra aandacht op dit punt verdient informatie over levende personen, aangezien alles wat over een persoon geschreven wordt directe onwenselijke consequenties kan hebben voor die persoon zelf (of zijn omgeving). Hier dient materiaal waar twijfel over ontstaat meteen verwijderd te worden.

In Nederland en België is het verboden om personen onterecht en in het openbaar te beschuldigen met als doel de reputatie van het slachtoffer te ruïneren. Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht en het Belgische Strafwetboek verbieden smaad en laster op straffe van een gevangenisstraf of een geldboete.

Het is vaak pas na iemands dood dat er evenwichtige publicaties over hem of haar ontstaan. De werkelijke impact van zaken, inclusief alle gevolgen, begint zich meestal pas na 100 jaar af te tekenen. Hierdoor zal men bij beschrijving van relevante levende personen vaak andere principes moeten hanteren. Zo zijn bijvoorbeeld voor een academicus de gegevens die over hem vermeld worden op de webstek van de universiteit waar hij doceert als betrouwbare informatie te beschouwen (dit dient kritisch bekeken te worden, iets als indrukwekkende lijst met onderzoeken of invloedrijk persoon valt hier uiteraard niet onder). De inzet van journalistieke bronnen moet zorgvuldig en per geval afgewogen worden. Dergelijke nieuwsbronnen geven naar hun aard namelijk vaak − maar niet altijd − slechts een momentopname weer.